Dành cho các cơ quan, đơn vị y tế
1
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý khai báo y tế tại: www.quanly.bluezone.gov.vn
Xem video Tải file
2
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý thông tin phản ánh của người dân tại: www.quanly.bluezone.gov.vn
Xem video Tải file
3
Hướng dẫn sử dụng Dashboad Quản lý điểm kiểm dịch và kiểm soát vào ra
Xem video Tải file
4
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý truy vết tại: www.cdc.bluezone.gov
Xem video Tải file
5
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý cách ly
Xem video Tải file
6
Hướng dẫn Quản lý tiêm chủng trên nền tảng "Tiêm chủng vắc xin Covid-19"
Xem video Tải file
7
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
Xem video Tải file