Dành cho chính quyền cơ sở
Hotline: 0888128896
1
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý khai báo y tế tại: www.quanly.tokhaiyte.vn
Xem video Tải file
2
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý thông tin phản ánh của người dân tại: www.quanly.bluezone.gov.vn
Xem video Tải file
3
Hướng dẫn sử dụng Dashboad Quản lý điểm kiểm dịch và kiểm soát vào ra
Xem video Tải file
4
Hướng dẫn sử dụng Dashboad Quản lý truy vết Bluezone
Xem video Tải file
5
Hướng dẫn Quản lý cách ly cho cán bộ địa phương
Xem video Tải file
6
Hướng dẫn đăng ký số điện thoại giám sát các điểm quét mã QR trên địa bàn
Xem video Tải file
7
Hướng dẫn gán điểm kiểm dịch đặc biệt trên qr.tokhaiyte.vn
Xem video Tải file