Nền tảng Hỗ trợ truy vết
Đối với các địa bàn mới xuất hiện, hoặc số lượng ca nhiễm, ca nghi nhiễm trong cộng đồng chưa nhiều, việc truy vết nhanh là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đa số các công đoạn trong quá trình truy vết các ca nhiễm, ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng hiện nay đang được thực hiện hoàn toàn thủ công trên cả nước: ghi giấy ở hiện trường, quản lý bằng Excel ở trung tâm điều phối. Nền tảng hỗ trợ truy vết được thiết kế và xây dựng nhằm giải quyết vấn đề nói trên.
Nền tảng hỗ trợ cơ quan chức năng, đội điều phối, điều tra F0, truy vết F1 thực hiện liên hoàn các tác nghiệp theo Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính tại Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế.
Để thực hiện xác định các “mốc dịch tễ”, nền tảng hỗ trợ truy vết cho phép tự động lập danh sách các địa điểm mà ca nhiễm, ca nghi nhiễm đã đến thông qua nền tảng quản lý thông tin người ra vào (mục 1, điểm b).
Để thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm, nền tảng hỗ trợ truy vết cho phép thực hiện thông qua ứng dụng PC-Covid.
Cá biệt có một số trường hợp ca nhiễm, ca nghi nhiễm mà thông qua các biện pháp điều tra thông thường không xác định được các “mốc dịch tễ”, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia có thể thực hiện kết hợp một số công nghệ để lập bản đồ di chuyển của trường hợp đó.
Ai? Phải làm gì?
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan (những người trực tiếp tham gia công tác truy vết) nghiên cứu, sử dụng nền tảng hỗ trợ truy vết. Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản truy vết và tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng.
Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối yêu cầu và nhận kết quả lập bản đồ di chuyển của ca nhiễm, ca nghi nhiễm (nếu cần thiết).
Công tác tổ chức triển khai do Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện.
Hướng dẫn dành cho người dân
cơ quan, tổ chức
Hướng dẫn dành cho chính quyền cơ sở
Hướng dẫn dành cho cơ quan, đơn vị y tế