Hướng dẫn sử dụng các hệ thống
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Dành cho người dân
Hướng dẫn Người dân sử dụng các hệ thống trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Dành cho cơ quan, tổ chức thực hiện
Hướng dẫn các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí; Nơi tập trung đông người sử dụng các hệ thống trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Dành cho chính quyền cơ sở
Hướng dẫn chính quyền cơ sở các cấp; các cơ quan, đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông sử dụng các hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Dành cho các cơ quan, đơn vị y tế
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị y tế các cấp sử dụng các hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19